Informasi tentang toriqoh

Informasi tentang Toriqoh

Banyak satrawan terkamuka yang menulis tentang toriqoh, ada seorang secaliber jalaludin rumi, ibn a’robi dan sederetan penulis-penulis lain yang notabenenya adalah peluku sufisme atau ahli spiritisem dam rata-rata bergelar syeh. Berikut ini saya nukilkan beberapa informasi tentang toriqoh: yang di tulis syeh amin kurdi al irbili.

Syeh Imam syihabuddin Abi abdillah yaquti bin abdillah al hamawi ar rumi al bagdati wafat: 626 H/ 1228 M, menyusun kitab mujmal buldan. 5 jilid ,masing-masing berisi 540 halaman. Pada jilid 1 halaman 138. Tertulis adanya sebuah Negara yang namanya Irbil yang mana Irbil ada 2 macam Irbil daerah Irak

_Irbil wilayah syam.

Dan dari Irbil yang dekat dengan mousul ada seorang penulis besar yang banyak kontri businya terhadap perkembangan ajaran toriqot, yang seakan kebenaran keberadan suatu toriqot jika terdapat dalam buku silsilah karyanya beliau bernama syeh Amin qurdi al irbili.

Syeh Amin Qurdi al irbili wafat; hari malam akhad/robi’ul awal/1332 H. dalam bukunya bab adzabil murid wal ikhwan beliau menyampaikan: bahwa julukan tiap-tiap silsilah itu berbeda, Disebabkan berbedanya kurun waktu.

- Silsilah dari Abubakar siddiq sampai kepada syeh Thoifur bin Isa abi yazid al busthomi di sebut siddiqiyyah.

-Abi al khasan Ali bin Abi Ja’afar Al Qorqoni sampai kepada Abi Ya’qub Yusuf Al khamdani di sebut Athoifuriyah.

- Syeh Abd Kholiq Al ghojduwani Ibn Imam Abd Jalil sampai pada syeh Anir Kullaali Ibn syayid Hamzah disebut Al khuwaajikaaniyah.

- Syeh Mukhammad Baha’uddin Annaqsobandi sampai kepada Syeh Ya’ qub Al jarkhi di sebut Annaqsyabandiyyah.

-Syeh Nasyiruddin Ubaidillah Al Akhror Assamarqandi bin Makhmud bin syihabuddin sampai kepada Syeh Mukhammad Al baaqi Billah di sebut Akhroryyah

- Syeh Akhmad Al Faruqi Assirhindi sampai kepada Syeh Abdillah Addahlawi disebut Mujadaddiyah.

-Syeh Kholid Dliyaa’Millah sampai kepada Syeh Muhammad Amin Alkurdi Al Irbil disebut Kholidiyyah.

1.Abu Bakar Ashidduq Rodliyllohu’anhu

2.Salman Farisi Rodliyallihu’anhu

3.Qosim bin Muhammad bin Abi Bakar Shiddiq.RA

4.Imam Ja’far Shodiq Siwa Sayyidina Qosim bin Muhammad bin Abi Bakar Shidiq,R.A.

di sebut Thoriqoh Shiddiqiyyah.

5.Syaikh Abi Yazid Thoifur bin Isa bin Adam bin Sarusyan Al Busthomi

6.Syaikh Abil Hasan Ali bin Abi Ja’far Al Khorqoni

7.Syaikh Abi Alfadlol bin Muhammad Ath Thusi Alfarmadi

8.Syaikh Abi Ya’qub Yusuf Alhamdani

Disebut Thoriqoh Aththoifuriyyah

9.syeh Abdul kholiq Al ghojduwani ibn Imam Abd jalil

10. ‘Arif Arriwikari.

11. syeh Makhmud Al Anjiri Faghnawi.

12. Syeh Ali Arumaitani Al Mansur Bil azizaani.

13. Syeh Mukhammad Baabas Samaasi.

14. Syeh Amir Kullaali Ibn syayid Hamzah.

Di sebut Toroqoh al Khuwaajikaaniyyah.

15. Syeh Mukhammad Baha’uddin Annaqsyabandi bin Muhammad bin Muhammad Syarif Al Husain Al Ausi Al Bukhori

16.Syeh Muhammad bin’Alaaddin Al Athori

17.Syeh Ya’qub Al Jarkhi

Disebut Aththoriqoh Annaqsyabandiyyah

18. Syeh Nashiruddin Ubaidillah Al Ahror Assammarqondi bin Mahmud bin Syihabuddin

19.Syeh Muhammad Azzaahid

20. Syeh Darwis Muhammad Assamarqondi

21.Syeh Muhammad Alkhowaajaki Al Amkani Assamarqondi

22.Syeh Muhammad Albaaqi Billah

Disebut Aththoriqotul Ahroriyyah

23.Syeh Ahmad Alfaruqi Assirhindi

24.Syeh Muhammad Ma’shum

25.Syeh Muhammad Saifuddien

26.Syeh Muhammad Nurul Badwani

27.Syeh Habibulloh Jaanijanaani Munthohir

28.Syeh Abdillah Addahlawi

Disebut Athtoriqotul Mujaddadiyyah

29.Syeh Kholid Dliyaa ‘Uddien

30.Syeh Utsman Sirojul Millah

31.Syeh Umar Alqothbul Irsyad

32.Syeh Muhammad Amin Alkurdi Al Irbil

Disebut Aththoriqotul Kholidiyyah

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar